Regulamin - lajkonikbus_pl

Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN PRZEWOZÓW
FIRMY LAJKONIK SPÓŁKA JAWNA
--- * ---

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin przewozów (dalej: Regulamin) określa warunki przewozu osób i bagażu przez Przewoźnika.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik – Spółka LAJKONIK Sp. J., Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie,
b) Bilet – dokument potwierdzający zawarcie z  Przewoźnikiem umowy przewozu na wskazany na nim Przejazd. Bilet  upoważnia do uczestnictwa w Przejeździe zorganizowanym przez  Przewoźnika. Bilet można zakupić poprzez System moj-bus.pl (z  wyprzedzeniem o ile są jeszcze dostępne bilety, nie później niż 30 minut  przed kursem), lub w wybranych kasach na dworcach autobusowych  znajdujących się na trasie przejazdu (z wyprzedzeniem o ile są jeszcze dostępne bilety, nie później niż 30 minut przed kursem) oraz u kierowcy autobusu (wyłącznie na dany przejazd którym kieruje kierowca).
c) Bilet ulgowy – Bilet w obniżonej cenie przysługujący  niektórym osobom, które wskazują ustawy lub wskazane przez naszą firmę.  Mamy dwa rodzaje ulg - ulgi ustawowe i ulgi firmowe. Ulgi ustawowe są  zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz ulgi firmowe które są czasowe i  mogą ulegać czasowym zmianom. (Np.: dzieciom pow. 4 lat, dzieciom i  młodzieży uczącej się, studentom do 26 lat., osobom powyżej 65 lat -  tzw. ulga seniorska).
d) Pasażer – osoba, która posiada ważny Bilet lub Bilet ulgowy i korzysta ze zorganizowanego przez Przewoźnika Przejazdu,
e) Przejazd – podróż Pasażera pomiędzy dwoma punktami  (tzn. miejscem odjazdu oraz miejscem docelowym - wskazanych na bilecie)  na ustalonej przez Przewoźnika trasie w konkretnej dacie i godzinie,
f) Bagaż podręczny – rzeczy ruchome zabierane przez  Pasażera do autokaru o rozmiarach, które pozwalają na ich umieszczenie  pod fotelem lub nogami pasażera albo na półce znajdującej się nad  siedzeniami Pasażerów w autokarze.
g) Bagaż – rzeczy ruchome umieszczane w luku bagażowym o maksymalnej wadze do 20 kg oraz wymiarach 20cm x 40cm x 60 cm.
h) Każdy pasażer jest uprawniony do przewozu jednej sztuki Bagażu.
i) Przedmiot wartościowy – przedmiot o wartości powyżej 300 zł,
j) Rezerwacja miejsca – gwarancja rezerwacji miejsca  poprzez serwis moj-bus.pl uprawniająca do pierwszeństwa zakupu biletu  (bezpośrednio przed kursem u Kierowcy) na przejazd po spełnienia  warunków wskazanych w Regulaminie,
k) Zakup biletu lub biletów (jednego biletów lub  większej ilości biletów poprzez system moj-bus.pl)  – zakup Biletu lub  Biletów uprawnia do przejazdu po spełnieniu warunków wskazanych w  Regulaminie,
l) System moj-bus.pl – portal internetowy znajdujący  się pod adresem http://lajkonik.moj-bus.pl/courses/show umożliwiający  Rezerwację oraz zakup Biletów. Regulamin korzystania z systemu  mój-bus.pl znajduje się pod adresem internetowym  http://lajkonik.moj-bus.pl/regulation.

§ 2 - PRZEWOŹNIK
1.  Przewoźnik jest zobowiązany do zrealizowania Przejazdu na ustalonej  trasie zgodnie z rozkładem jazdy. Rozkład jazdy jest dostępny na stronie  internetowej Przewoźnika - http://www.lajkonikbus.pl.
2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie Przejazdów innym przewoźnikom.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za  opóźnienia autokarów i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami  niezależnymi od Przewoźnika np. kontrole drogowe dokonywane przez  upoważnione do kontroli służby (Policja, Inspekcja Drogowa itp.), korki,  remonty, wypadki, złe warunki pogodowe, awarie itd.
4. W przypadku awarii autokaru Przewoźnik jak  najszybciej zapewni autokar zastępczy. W takiej sytuacji Pasażer będzie  uprawniony do rezygnacji z kontynuowania Przejazdu oraz jednostronnego  wypowiedzenia zawartej umowy przewozu na Przejazd. Pasażerowi zostanie  zwrócona cena Biletu w wysokości proporcjonalnej do przebytej trasy  Przejazdu. W przypadku niemożliwości zwrotu ceny w gotówce, zwrot ceny  Biletu nastąpi po zgłoszeniu stosownego żądania (pisemnego lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewoźnikowi (dane kontaktowe  znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu), w którym Pasażer wskaże numeru  rachunku bankowego, na który niniejsza kwota ma zostać zwrócona.

 
§ 3 - PASAŻER
1.  Pasażer zobowiązany jest do zachowania porządku oraz niezakłócania  podróży pozostałym Pasażerom. Pasażer utrudniający wykonywanie Przejazdu  kierowcy lub współpasażerom, zakłócający porządek publiczny, a także  stwarzający zagrożenie w trakcie jazdy może zostać zmuszony do  opuszczenia autokaru na najbliższym możliwym przystanku (np. Miejsce  Obsługi Podróżnych na autostradzie). W takim przypadku Pasażerowi nie  przysługuje zwrot ceny za Bilet. W wyjątkowych sytuacjach kierowca ma  prawo wezwać Policję.
2. Zabronione jest spożywanie przez Pasażera pokarmów  mogących zanieczyścić pojazd (np. lody, zapiekanki, hamburgery itp.),  palenie papierosów (w tym e-papierosów) oraz spożywanie alkoholu i  środków odurzających. Kierowca ma prawo odmówić przewozu Pasażera  znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze. Wyjątek  stanowią psy przewodnicy asystujący osobie niepełnosprawnej. Pies  asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz  certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o  aktualnych szczepieniach weterynaryjnych (ochronnych - Podstawa prawna  art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z  2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra  pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie  wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.z  2010 Nr 64, poz.399).).
4. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapięcia pasów  bezpieczeństwa, jeżeli Przejazd odbywa się autokarem wyposażonym w pasy  bezpieczeństwa.
5. Pasażer w wieku poniżej 12 lat może podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej.


 
§ 4 - REZERWACJE
1.  Rezerwacji miejsc dokonuje się tylko za pośrednictwem systemu  mój-bus.pl. Jednorazowo można dokonać rezerwacji maksymalnie dwóch  miejsc. (Jeżeli Pasażer chce dokonać rezerwacji 3 lub 4 miejsc musi  wykonać kolejną drugą rezerwację, jeżeli chce dokonać rezerwacji 5 lub 6  miejsc musi wykonać kolejną trzecią rezerwację,… itd.). Rezerwacja  miejsc poprzez system mój-bus.pl możliwa jest na pół godziny (30 minut)  przed kursem.
2. Rezerwacja biletu przy pomocy SMS - zasady i  warunki. Użytkownik za pośrednictwem serwisu mój-bus.pl dokonuje wyboru  trasy przewozu, terminu kursu, godziny kursu oraz ilości miejsc (jedno  czy dwa).
3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej rezerwacji  miejsca jest wysłanie SMS-a o podwyższonej płatności i określonej treści  (treść wysyłanego SMS-a oraz numer na który należy wysłać SMS-a będzie  podany w formularzu po wybraniu rodzaju trasy, daty kursu, godziny kursu  oraz ilości miejsc). Użytkownik zwrotnie otrzyma SMS z unikatowym  "kodem potwierdzającym rezerwację", który musi wpisać w odpowiednie pole  formularza na stronie internetowej. Kod należy wpisać dokładnie jaki  się otrzymało – wielkość liter ma znaczenie. Dodatkowo użytkownik jest  zobowiązany do wypełnienia pozostałych danych wymaganych przez system.  Adres e-mail nie jest polem wymaganym – aczkolwiek na adres e-mail  przychodzi do Pasażera potwierdzenie dokonania rezerwacji. Koszt  wysłania SMS-a określony jest na stronie internetowej. Po dokonaniu  rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu i trasy przejazdu.
4. Za ewentualne skutki nie dokonania rezerwacji z  przyczyn błędnie wypełnionych danych w formularzu, wysłania SMS na inny   niż podany na stronie numer lub wysłania SMS o nieodpowiedniej treści  Operator Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot współpracujący z  Operatorem Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Rezerwacja jest ważna tylko na określony przez rezerwującego dzień i kurs.
6. Do przejazdu uprawniona jest osoba której nazwisko  zostało wpisane w formularzu na stronie internetowej, a kierowca ma  prawo żądać okazania dokumentu tożsamości pozwalającego na weryfikację  danych i porównanie ich z danymi zapisanymi w bazie danych przewoźnika.
7. Niniejszy regulamin określa zasady usługi rezerwacji miejsca
w autokarze. Po rezerwacji miejsca nie ma możliwości zwrotu kosztów SMS w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
8. Pasażerowie posiadający Rezerwację miejsc dokonaną  poprzez serwis moj-bus.pl lub zakupiony bilet lub bilety ON-LINE poprzez  serwis moj-bus.pl - zobowiązani są stawić się na miejscu odjazdu  autokaru na 15 minut przed godziną odjazdu na przystanku początkowym. Po  tym czasie Rezerwacja traci ważność. Rezerwacji miejsc za pomocą  serwisu mój-bus.pl można dokonać tylko i wyłącznie z przystanków  począt-kowych. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc z przystanków  pośrednich.  
9. Pasażer posiadający rezerwację, przy zakupie biletu  bezpośrednio u kierowcy musi podać imię i nazwisko Pasażera na rzecz  którego dokonywana była Rezerwacja.

§ 5 - BILETY
1.  Pasażerowie, posiadający ważny Bilet zobowiązani są stawić się na  miejscu odjazdu na 15 minut przed Przejazdem. W przypadku niespełnienia  ww. warunku Przewoźnik ma prawo odstąpić od zawartej umowy przewozu ze  skutkiem natychmiastowym. Tym samym Przewoźnik nie będzie zobowiązany do  zapewnienia Przejazdu. W przypadku rezygnacji z biletu Pasażer będzie  uprawniony do otrzymania zwrotu ceny Biletu po zgłoszeniu stosownego  żądania Przewoźnikowi (pisemnego  lub mailowego, lub samodzielnie przez link załączony w wiadomości w  której otrzymał potwierdzenie zakupu biletu, dane kontaktowe znajdują  się w §7 ust. 2 Regulaminu). Rezygnacji tej można dokonać na 24 godziny  przed kursem. W wiadomości e-mail Pasażer wskaże numeru rachunku  bankowego, na który cena Biletu ma zostać zwrócona. Serwis mój-bus.pl ma  prawo pobrania prowizji zgodnie z regulaminem serwisu mój-bus.pl.
2. Pasażer który dokonał płatności a jego Bank jeszcze  nie wykonał przelewu na konto serwisu mój-bus.pl, będzie musiał dokonać  zakupu biletu w autokarze, w tym przypadku Przewoźnik zwróci kwotę  Pasażerowi po przesłaniu przez Pasażera takiej informacji wraz z linkami  do biletu i zlecenia zwrotu.  
3. Pasażer który dokonał zakupu Biletu przez System  mój-bus.pl zobowiązany jest do  jego wydrukowania i okazania kierowcy  przed wejściem do autokaru. Pasażer który zakupił bilet ON-LINE  zobowiązany jest wstawić się 15 minut przed kursem, na przystanku  początkowym. Pasażer który zakupił bilet ON-LINE i nie stawił się na  przystanku początkowym przed kursem, nie będzie miał gwarancji miejsca.  Biletem nie są potwierdzenia dokonania przelewu z banku Pasażera, ani  widok biletu na urządzeniu elektronicznym (telefon, smartfon, tablet,  laptop lub inne urządzenia elektroniczne). W przypadku braku  wydrukowanego Biletu zakupionego przez System mój-bus.pl Pasażer chcący  skorzystać z Przejazdu będzie zobowiązany do zakupu nowego Biletu u  kierowcy. UWAGA PRAKTYCZNA! W przypadku zakupu  Biletu przez System mój-bus.pl nie ma konieczności dokonywania osobnej  Rezerwacji. Zakup biletu jest automatycznie rezerwacją miejsca.
4. Przy zakupie Biletu ulgowego Pasażer ma obowiązek  udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki (tj. okazania  legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej itp.). Nieudokumentowanie  prawa do zniżki skutkuje koniecznością uiszczenia ceny Biletu w pełnej  wysokości.
5. W czasie Przejazdu Pasażer zobowiązany jest do  zachowania Biletu lub Biletu ulgowego do kontroli. Przy zakupie biletu  (lub biletów) u kierowcy, kierowca jest zobowiązany do wydania biletu, a  Pasażer do jego zachowania do kontroli przez całą trasę. Pasażer jest  zobowiązany do zabrania biletu od kierowcy. W przypadku nie wydania  biletu przez Kierowcę Pasażer musi zgłosić ten fakt telefonicznie od  razu na telefon kontaktowy (§7 ust. 2 Regulaminu) a nie podczas  kontroli. Brak biletu w razie kontroli, będzie skutkował nałożeniem kary  na Pasażera.
6. Pasażer który chce zakupić Bilet ulgowy u kierowcy  autokaru musi posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do ulgi oraz  spełnić warunki ustawowe do przyznania ulgi.
7. Pasażer który chce zakupić Bilet u kierowcy autokaru  musi posiadać odliczoną kwotę. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży  Biletu w sytuacji, gdy nie będzie miał możliwości wydania Pasażerowi  reszty. Kierowca nie ma możliwości opuszczenia pojazdu celem rozmienia  pieniędzy a następnie wydania reszty Pasażerowi.

§ 6 - ZMIANY, ZWROTY I OPERACJE DODATKOWE
DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH BILETÓW
 
1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów mój-bus.pl.
2. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej  operacji z Umownymi Warunkami Przewozów Przewoźnika, z którym została  zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu (Regulamin jest dostępny przed  zakupem biletów, akceptacja oznacza zgodę na warunki zawarte w  Regulaminie), a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za  zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne). Czynności związane z  realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są  wykonywane poprzez "link do zwrotu biletu" przesłany w e-mailu razem z  linkiem do wydrukowania biletu.
3. Operator Serwisu mój-bus.pl zastrzega  sobie prawo potrącenia 20% ceny biletu w przypadku rezygnacji z  rezerwacji i zakupu dokonanego przez strony transakcyjne (odstępne o  którym mowa powyżej). Potrącenie to jest wynikiem prowizji instytucji  pośredniczących w zakupie biletów oraz pozostałych kosztów  manipulacyjnych związanych z transakcją.
4. Zwrot biletu zakupionego w ramach serwisu  internetowego jest możliwy przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 24  godziny przed planowanym odjazdem
5. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej  należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym  kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w  terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
6. Bilet elektroniczny wysłany mailem i wydrukowany  przez pasażera, ze względów technicznych nie może być zmieniony na inny  termin. W związku z tym nie ma możliwości zmiany terminu zakupionego  biletu. W przypadku zmiany terminu podróży, użytkownik musi zwrócić  bilet na zasadach opisanych powyżej i zakupić nowy bilet.

§ 7 - PRZEWÓZ BAGAŻU
1. Pasażer jest uprawniony do bezpłatnego przewozu jednej sztuki Bagażu oraz jednej sztuki Bagażu podręcznego.
2. O fakcie przewozu Bagażu Pasażer zobowiązany jest  powiadomić kierowcę podczas wchodzenia na pokład autokaru. Fakt ten  kierowca potwierdza stosowną adnotacją na Bilecie dla Pasażera [nabiciem  na bilet ceny 0,00 zł za bagaż /wydaniem innego biletu/ przybiciem  pieczątki na bilecie]. Moment przekazania Pasażerowi Biletu ze stosowną  adnotacją uważany jest za moment przyjęcia Bagażu do przewozu. Pasażer  jest uprawniony do umieszczenia Bagażu w luku bagażowym (przy pomocy  oddelegowanego pracownika Przewoźnika, a w przypadku jego braku –  samodzielnie) dopiero po otrzymaniu Biletu ze stosowną adnotacją.
3. Pasażer chcący przewieźć Bagaż, w którym znajduje(ą)  się Przedmiot(y) wartościowy(e), musi poinformować o tym fakcie  kierowcę autokaru przed umieszczeniem Bagażu w luku bagażowym oraz  uiścić opłatę w wysokości 20 zł (opłata za przewóz przedmiotów  wartościowych). Bagaż musi posiadać etykietę z imieniem i nazwiskiem  Pasażera. Kierowca wyda Pasażerowi Bagaż zawierający Przedmiot(y)  wartościowy(e) dopiero po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego  tożsamość. W przypadku nieprzestrzegania warunków wskazanych w  niniejszym ustępie Przewoźnik nie odpowiada za przewożone Przedmioty  wartościowe.
4. Przedmioty wartościowe o niewielkich rozmiarach (np.  laptop, tablet, aparat fotograficzny, biżuteria itp.) mogą być  przewożone jedynie jako Bagaż podręczny, pod stałym nadzorem Pasażera. W  przypadku nieprzestrzegania warunków wskazanych w niniejszym ustępie  Przewoźnik nie odpowiada za przewożone Przedmioty wartościowe.
5. Bagaże wartości powyżej 300 zł Pasażer musi ubezpieczyć nas czas transportu we własnym zakresie, przed kursem.
6. Kierowca nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych na przechowanie w trakcie Przejazdu.
7. Zabrania się przewozu Bagażu lub Bagażu podręcznego,  jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą  zagrażać bezpieczeństwu w transporcie lub stwarzać zagrożenie dla innych  Pasażerów. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego  ustępu Kierowca przy udziale Pasażera może sprawdzić, czy zawartość  Bagażu lub Bagażu podręcznego nie narusza Regulaminu, przepisów ustawy z  dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000  r. Nr 50, poz. 601 ze zm., dalej: Prawo przewozowe) lub innych przepisów  powszechnie obowiązującego prawa.
8. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Bagażu  podstawą odpowiedzialności Przewoźnika jest przedstawienie Biletu ze  stosowną adnotacją. O fakcie uszkodzenia lub kradzieży bagażu należy  niezwłocznie poinformować kierowcę autokaru w celu przeprowadzenia  oględzin oraz sporządzenia protokołu szkody.
9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Bagaż,  Bagaż podręczny oraz wszelkie rzeczy ruchome pozostawione w autokarach  przez Pasażerów. Pasażer, który pozostawi Bagaż, Bagaż podręczny lub  jakikolwiek przedmiot w autokarze powinien niezwłocznie skontaktować się  z Przewoźnikiem (dane kontaktowe znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu). UWAGA PRAKTYCZNA! Osoba  która pozostawiła Bagaż, Bagaż podręczny lub inną rzecz ruchomą w  autokarze musi podać jego specyficzne cechy czy szczegóły, pozwalające  na ustalenie, iż jest ona ich właścicielem. Pracownicy Przewoźnika nie  mają możliwości skontaktowania się z kierowcą w czasie Przejazdu –  kontakt może nastąpić po dotarciu autokaru do miejsca docelowego.

 
§ 8 - PRZEPISY KOŃCOWE
1.  Pasażer który chce otrzymać fakturę VAT za Bilet lub Bilet ulgowy musi  zgłosić stosowne żądanie (pisemne lub mailowe) Przewoźnikowi (dane  kontaktowe znajdują się w ust. 2 poniżej) oraz przesłać Bilet lub Bilet  ulgowy (bilet lub bilet ulgowy zakupiony przez Internet należy wysłać  Bilet w wersji elektronicznej, bilet zakupiony u Kierowcy – należy  wysłać oryginalny Bilet (Paragon z kasy fiskalnej) który Pasażer dostał  od Kierowcy) celem udokumentowania jego zakupu. Stosownie do ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług żądanie (pisemne lub  mailowe) należy zgłosić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym odbył się Przejazd. Faktura elektroniczna zostanie  wysłana niezwłocznie po otrzymaniu ww. żądania.
2. Dane kontaktowe Przewoźnika: LAJKONIK Sp.J., Tomasz  Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice,  tel.: 660-508-097, e-mail: biuro@lajkonikbus.pl.
3. Wszelkie skargi i reklamacje  przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej (list wysłany pocztą tradycyjną lub e-mailową - dane kontaktowe znajdują się w §8 ust. 2 Regulaminu). Nie przyjmujemy połączeń z telefonów z numerów zastrzeżonych.
4. Wszelkie spory zaistniałe między Pasażerem a Przewoźnikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przewoźnika.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie  stosuje się odpowiednio Prawo przewozowe oraz ustawę z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lajkonikbus.pl w siedzibie firmy oraz w autokarach firmy LAJKONIK Sp.J., Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice.
7. W przypadku zakupu biletów za pośrednictwem serwisu e-podróżnik.pl we wszystkich kanałach serwisu e-podróżnik.pl obowiązują warunki rezerwacji zgodne z Regulaminem sprzedaży biletów tego serwisu i jest on nadrzędny nad innymi regulaminami. Pełny Regulamin sprzedaży jest dostępny na stronie www.e-podroznik.pl/regulaminy.
 
Copyright 2017. AL & LAJKONIKBus
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego