Ulgi plus ustawy - lajkonikbus_pl_2021

Przejdź do treści
Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.
Ulga
%
Nazwa ulgi
Opis ulgi / wzór dokumentu
100
Poseł, senator
Rozporządzenie określa tryb   korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publ. transportu zbiorowego oraz przelotów
w krajowym
przewozie lotniczym, z wyłączeniem przejazdów publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Dz.U.02.1.13

* legitymacja poselska,
* legitymacja senatorska,
* zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu,
* zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji.
100
Dziecko w wieku
do 4 lat - bez
osobnego miejsca
Do ulgi 100% przy   przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione
dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

Dz.U.02.175.1440 j.t. Art. 2 ust. 2

* dokument   stwierdzający wiek dziecka.


100
Funkcjonariusze
Straży Granicznej
Do ulgi 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej
i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania
czynności
służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością,
której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.

* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej. Dz.U.08.56.340

95
Przewodnik lub opiekun
osoby niezdolnej
do samodzielnej
egzystencji - jedna osoba pełnoletnia
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
Dz.U.02.175.1440 j.t. Art. 2 ust. 3 Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Dz.U.02.179.1495

* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
* wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych;
i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi
Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie
do I grupy inwalidztwa;
* orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej,
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
* legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym
niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
95
Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej - jedna osoba, która ukończyła 13 lat (albo pies przewodnik)
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik |lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Dz.U.02.175.1440 j. t. Art. 2 ust. 3 Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Dz.U.02.179.1495

* inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ.
95
Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego
zaliczonego do
I grupy inwalidów
Do ulgi w wysokości 95% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów i autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów - na podstawi biletów jednorazowych.

* książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dz.U.03.134.1258

78
Dziecko w wieku
do
4 lat, oddzielne miejsce
Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione
osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem osób,
o których mowa w ust. 1 pkt. 2a.
Dz.U.02.175.1440 j. t. art. 2 ust. 4

* dokument stwierdzający wiek dziecka.
78
Umundurowani
funkcjonariusze Straży Granicznej
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służb. związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; Dz.U.02.175.1440 j. t.

* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej. Dz.U.08.56.340
78
Funkcjonariusze celni
Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej
w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
(Dz. U. Nr 168, poz. 1323);

* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego; Dz.U.08.56.340
78
Umundurowani
funkcjonariusze Policji
Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;

* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego)
Policji lub właściwego komendanta powiatowego
(miejskiego) i rejonowego Policji; Dz.U.08.56.340
78
Żołnierze Żandarmerii
Wojskowej
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.

* legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dz.U.08.56.340
* legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu
lub właściwego dowódcę jednostki
wojskowej. Dz.U.08.56.340
78
Dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia, (studenci
do ukończenia 26 roku życia) dotknięte
inwalidztwem lub niepełnosprawne
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego. ośrodka umożliwiającego pełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

* legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
* legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
* legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów niżej,
* legitymacja osoby niepełn., która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
* orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
* Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z w/w dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
 1) termin i miejsce badania,
leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośr. wsparcia,       domu pomocy społ. lub na turnusie rehabilitacyjnym;
 2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację itp.
78
Jedno z rodziców
lub opiekun
dzieci
i młodzieży dotkniętych
inwalidztwem
lub niepełnosprawnych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, placówki oświatowo-
-wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno-wychow., ośrodka umożliwiającego pełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychow., domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psycholog.-pedagog., w tym poradni specjalist., a także na turnus rehabilit. i z powrotem

* dokumenty dziecka tj. legitymacja, wypis, orzeczenie - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
* zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym
albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
* zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), określające odpowiednio:
1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
78
Żołnierze odbywający
niezawodową
służbę
wojskową
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej
i przyspieszonej, na podstawie
biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.

* wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
* Żołnierzami niezawodowymi są żołnierze:
1) odbywający zasadniczą służbę wojskową;
2) odbywający przeszkolenie wojskowe;
3) pełniący służbę przygotowawczą;
4) pełniący służbę kandydacką;
5) odbywający ćwiczenia wojskowe;
6) pełniący okresową służbę wojskową;
7) pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U.10.101.648
78
Cywilne niewidome
ofiary działań wojennych uznane
za osoby
niezdolne
do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego
w komunikacji zwykłej, przyspieszonej
i pospiesznej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

* legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; Dz.U.07.24.153
49
Osoby niezdolne
do samodzielnej
egzystencji
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Dokumenty o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
* wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie
do I grupy inwalidztwa;
* orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej,
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
* legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
37
Osoby niezdolne
do samodzielnej
egzystencji
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła,
na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1.

* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
* wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie
do I grupy inwalidztwa
* orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzecz. komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej,
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
37
Osoby niewidome,
jeśli nie są uznane
za osoby niezdolne
do samodzielnej
egzystencji.
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych,
są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji

* dokumenty, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku; Dz.U.02.179.1495
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ. Dz.U.02.179.1495
37
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia
odbywania
obowiązkowego
rocznego przygotowania
przedszkolnego
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego
w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych,
są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt. 1.

* dokument stwierdzający wiek dziecka;
* zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
* legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.
49
Dzieci i młodzież
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione
dzieci i młodzież
w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej
- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia;

* legitymacja szkolna wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku, jeżeli nie jest określony w legitymacji; Dz.U.02.179.1495
51
Studenci do ukończenia
26 roku życia.
Do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów
imiennych miesięcznych,
są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia.

* legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku, jeżeli nie jest określony w legitymacji; Dz.U.02.179.1495
33Nauczyciel
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych
- publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy.
Dotyczy biletów imiennych miesięcznych na linii zwykłej.

* legitymacja służbowa nauczyciela;
* legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.
93
Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne
do samodzielnej
egzystencji.
Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych oraz autobusowego
w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome uznane
za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

* dokumenty potwierdzające że osoba niepełnosprawna jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
51
Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne
do
samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach innych niż osobowych oraz autobusowego
w komunikacji innej niż zwykła,
na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

* dokumenty potwierdzające że osoba niepełnosprawna jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
51
Doktorant
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
imiennych miesięcznych,
są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

· legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
37
Weteran inwalida
Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w autobusach
w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie
biletów jednorazowych.

* legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
33
Honorowi Dawcy Krwi
Od 26 stycznia 2021 roku Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać z 33% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego. Ważne! Ulga dotyczy honorowych dawców krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Zaświadczenie musi zawierać:
* 1) datę wydania zaświadczenia; * 2) imię i nazwisko dawcy krwi; * 3) numer PESEL dawcy krwi;
* 4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia albo do 26 lipca 2021 roku jeżeli honorowy dawca krwi otrzymał zaświadczenie przed 26 stycznia 2021 roku. Nowa ulga została wprowadzona na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi  (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1777 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 159).
USTAWY:
Dz.U.2012.1138 j.t. - o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2007.24.153 - w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.
Dz.U.2002.179.1495 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2003.134.1258 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2003.134.1259 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2008.56.340 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2006.181.1326 - w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska.
Dz.U.2006.249.1824 - o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
Dz.U.2010.101.648 j.t. - o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
© Adam Lis 2012-2022
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści