ulgi plus ustawy - Lajkonik Bus

Przejdź do treści

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.
Ulga % - Nazwa ulgi
Opis ulgi
* wzór dokumentu uprawniającego do ulgi
-------------------------------------------
100 % - Poseł, senator
Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publ. transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, z wyłączeniem przejazdów publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Dz.U.02.1.13
* legitymacja poselska,
* legitymacja senatorska,
* zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu,
* zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji.
-------------------------------------------
100 % - Dziecko w wieku do 4 lat - bez osobnego miejsca
Do ulgi 100% przy   przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Dz.U.02.175.1440 j.t. Art. 2 ust. 2
* dokument   stwierdzający wiek dziecka.
-------------------------------------------
100 % - Funkcjonariusze Straży Granicznej
Do ulgi 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowegow komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.
* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej. Dz.U.08.56.340
-------------------------------------------
95 % - Przewodnik lub opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji - jedna osoba pełnoletnia
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Dz.U.02.175.1440 j.t. Art. 2 ust. 3 Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Dz.U.02.179.1495
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
* wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych; i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
* orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej,
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
* legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
-------------------------------------------
95 % - Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej - jedna osoba, która ukończyła 13 lat (albo pies przewodnik)
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik |lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Dz.U.02.175.1440 j. t. Art. 2 ust. 3 Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Dz.U.02.179.1495
* inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ.
-------------------------------------------
95 % - Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów
Do ulgi w wysokości 95% w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów i autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów - na podstawi biletów jednorazowych.
* książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dz.U.03.134.1258
-------------------------------------------
78 % - Dziecko w wieku do 4 lat, oddzielne miejsce
Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2a. Dz.U.02.175.1440 j. t. art. 2 ust. 4
* dokument stwierdzający wiek dziecka.
-------------------------------------------
78 % - Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służb. związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; Dz.U.02.175.1440 j. t.
* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej. Dz.U.08.56.340
-------------------------------------------
78 % - Funkcjonariusze celni
Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323);
* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego; Dz.U.08.56.340
-------------------------------------------
78 % - Umundurowani funkcjonariusze Policji
Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;
* legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji; Dz.U.08.56.340
-------------------------------------------
78 % - Żołnierze Żandarmerii Wojskowej
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
* legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dz.U.08.56.340
* legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu
lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej. Dz.U.08.56.340
-------------------------------------------
78 % - Dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia, (studenci do ukończenia 26 roku życia) dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. ośrodka umożliwiającego pełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
* legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
* legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
* legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów niżej,
* legitymacja osoby niepełn., która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
* orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
* Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z w/w dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośr. wsparcia,       domu pomocy społ. lub na turnusie rehabilitacyjnym;
2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację itp.
-------------------------------------------
78 % - Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychow., ośrodka umożliwiającego pełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychow., domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psycholog.-pedagog., w tym poradni specjalist., a także na turnus rehabilit. i z powrotem
* dokumenty dziecka tj. legitymacja, wypis, orzeczenie - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
* zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
* zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), określające odpowiednio:
1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
-------------------------------------------
78 % - Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.
* wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
* Żołnierzami niezawodowymi są żołnierze:
1) odbywający zasadniczą służbę wojskową;
2) odbywający przeszkolenie wojskowe;
3) pełniący służbę przygotowawczą;
4) pełniący służbę kandydacką;
5) odbywający ćwiczenia wojskowe;
6) pełniący okresową służbę wojskową;
7) pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U.10.101.648
-------------------------------------------
78 % - Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
* legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; Dz.U.07.24.153
-------------------------------------------
49 % - Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dokumenty o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
* wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
* orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej,
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
* legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
-------------------------------------------
37 % - Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1.
* wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
* wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa
* orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* wypis z treści orzecz. komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej,
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
* legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
-------------------------------------------
37 % - Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
* dokumenty, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku; Dz.U.02.179.1495
* legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ. Dz.U.02.179.1495
-------------------------------------------
37 % - Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt. 1.
* dokument stwierdzający wiek dziecka;
* zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
* legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.
-------------------------------------------
49 % - Dzieci i młodzież
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
* legitymacja szkolna wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku, jeżeli nie jest określony w legitymacji; Dz.U.02.179.1495
-------------------------------------------
51 % - Studenci do ukończenia 26 roku życia.
Do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia.
* legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku, jeżeli nie jest określony w legitymacji; Dz.U.02.179.1495
-------------------------------------------
33 % - Nauczyciel
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy. Dotyczy biletów imiennych miesięcznych na linii zwykłej.
* legitymacja służbowa nauczyciela;
* legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.
-------------------------------------------
93 % - Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
* dokumenty potwierdzające że osoba niepełnosprawna jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
-------------------------------------------
51 % - Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowych oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
* dokumenty potwierdzające że osoba niepełnosprawna jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
-------------------------------------------
51 % - Doktorant
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
* legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
-------------------------------------------
37 % - Weteran inwalida
Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.
* legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
-------------------------------------------
USTAWY:
Dz.U.2012.1138 j.t. - o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2007.24.153 - w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.
Dz.U.2002.179.1495 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2003.134.1258 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2003.134.1259 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2008.56.340 - w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U.2006.181.1326 - w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska.
Dz.U.2006.249.1824 - o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.
Dz.U.2010.101.648 j.t. - o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
© Adam Lis 2012-2024
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści